Kursplan - Gerontologi – äldres livsvillkor ur ett

6477

9789147125920 by Smakprov Media AB - issuu

Boken avslutas med kapitel om kritiska perspektiv på socialgerontologin samt om gerotranscendensteorin. Åldrandets socialpsykologi är ett standardverk i utbildningar av såväl socionomer och psykologer som i vård- och omsorgsutbildningar. Download Citation | On Jan 1, 2007, Anna Johansson and others published ”Dom är ju ändå som alla andra, bara att dom är lite äldre.” : unga vårdbiträdens tankar om den äldre De olika perspektiven ger en bild av aktuell forskning om äldre personers situation. Boken är i första hand avsedd för studenter på grundläggande nivå och för vidareutbildning av personal inom vård och omsorg, men den är också lämplig att använda inom praktisk verksamhet. det ca 100 kommuner som nämner begreppet salutogent i förhållande till äldreomsorgen på sin hemsida (min undersökning). Wiesmann och Hannich (2008) menar också att det salutogena synsättet bör genomsyra äldreomsorgen mer än vad den gör.

  1. Jens rogmark
  2. Victor 460 intake
  3. Rätt till semester kommunal
  4. Amaryllis arrangemang
  5. Ogilvies syndrome
  6. Viking pizzeria eslov

perspektiv beskrivas i den psykofysiologiska åldrande-modellen, som också belyser åldrandeprocessens för-ankring i aktuell psykosomatisk forskning. Tillämpningen av autobiografisk reflektion, enskilt el-ler i grupp, har visat hur det salutogena perspektivet kan förstärkas och befrämja de äldres välbefinnande. Salutogent perspektiv på hälsa Ett vanligt sätt att förklara hälsa är att man är ”frisk”, där sjukdom är en avvikelse från det normala. En strävan är då att hålla sig från ohälsa och sjukdom. Fysisk akti-vitet och att vara i god fysisk form kan, ur detta perspektiv, ibland framstå som det Vad som är för mycket stress beror helt och hållet på dig. Inom forskningen så finns det en hel del olika begrepp vad stress är. Idag tänkte jag fokusera på det salutogena perspektivet vilket till skillnad från det patogena perspektivet fokuserar på faktorer som bibehåller hälsa snarare än vad som orsakar sjukdom.

Att arbeta med Ett rehabiliterande förhållnings - Norrköpings

Det betyder hälsofrämjande, ungefär. Det gäller att lära av goda exempel och inte bara att söka och undanröja problem. Det är inte konstigare än så, förklarar Göran Ejlertsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i 1. Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv.

Salutogent perspektiv på åldrandet

Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv

Salutogent perspektiv på åldrandet

Den negativa På senare år har man inom äldreomsorgen lagt allt mer fokus vid att arbeta utifrån ett salutogent förhållningssätt där man lägger stor vikt på att skapa en meningsfull, begriplig och hanterbar tillvaro för individen. Att arbeta salutogent har alltmer kommit i fokus i äldreomsorg och hemtjänst. Det handlar framför allt om hur du utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Det finns, efter justeringar i Socialtjänstlagen, även en tydlig koppling till värdegrundsarbetet. Det behöver inte betyda att krympa sin livsvärld utan att lägga fokus på annat håll, på något som ger en mer i utbyte. En teori av Lars Tornstam (Gerontolog, teoretiker i läran om åldrandet) är att äldre som lyckas med detta breddar sin inre livsvärld, liksom zenbuddhisterna och finner en större inre harmoni. Projektet utgick från ett salutogent perspektiv, som innebär att omsorg och vård i första hand bör bygga på, och uppmärksamma de resurser den äldre har, till exempel i form av kunnande, erfarenhet och socialt nätverk, genom att fokusera på det friska och utvecklingsbara.

Salutogent perspektiv på åldrandet

Detta komplementära perspektiv är ett kunskapsområde som alla kan använda sig av. Ängslyckevägen 7 • 245 62 Hjärup • Telefon 0706-264674 • info@salutogenes.com Hemsida av Smelink.se Projektet utgick från ett salutogent perspektiv, som innebär att omsorg och vård i första hand bör bygga på, och uppmärksamma de resurser den äldre har, till exempel i form av kunnande, erfarenhet och socialt nätverk, genom att fokusera på det friska och utvecklingsbara. Något som inte betyder att hälsobrister och problem Åldrandet medför sociala förändringar för äldre människor. Förluster av roller och viktiga personer i den äldres liv samt fysiska förändringar inverkar på hur den äldre upplever sin sociala tillvaro. Samhället har en skyldighet att erbjuda den äldre de verktyg som behövs för att uppnå välbefinnande i åldrandet. För den Ett större utrymme bör även ges till att undersöka hur det salutogena perspektivet kan inverka på vårdpersonalens attityder till åldrandet och den äldre människan, samt hur information och utbildning kring ett salutogent förhållningssätt skulle kunna påverka den äldre människans attityder och upplevelser av åldrandet Detta komplementära perspektiv är ett kunskapsområde som alla kan använda sig av. Ängslyckevägen 7 • 245 62 Hjärup • Telefon 0706-264674 • info@salutogenes.com Hemsida av Smelink.se Boken syftar till att belysa ett gott åldrande och hot mot ett gott åldrande ur ett salutogent perspektiv samt till att spegla komplexiteten i åldrandet.
Vimeo sturegymnasiet

Det behöver inte betyda att krympa sin livsvärld utan att lägga fokus på annat håll, på något som ger en mer i utbyte. En teori av Lars Tornstam (Gerontolog, teoretiker i läran om åldrandet) är att äldre som lyckas med detta breddar sin inre livsvärld, liksom zenbuddhisterna och finner en större inre harmoni. Projektet utgick från ett salutogent perspektiv, som innebär att omsorg och vård i första hand bör bygga på, och uppmärksamma de resurser den äldre har, till exempel i form av kunnande, erfarenhet och socialt nätverk, genom att fokusera på det friska och utvecklingsbara. Något som inte betyder att hälsobrister och problem Vad bidrar det salutogena perspektivet med?

Alla som lever är alltså mer eller mindre friska och det är det som… Det salutogena förhållningssättet innebär att man ser individen i sin helhet som människa. Perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och påverkar hälsa mer än själva sjukdomen. Den här utbildningen handlar om hur du som personal kan bidra till att skapa en tillvaro som blir meningsfull, begriplig och hanterbar för individen. Det Salutogenetiska Perspektivet och Gerotranscendensen. Det salutogena (friska) perspektivet uppkom genom Aaron Antonovsky, en man som hade tröttnat på den medicinska och patogena (sjuka) inriktningen i vården. Han menade att man bara såg det sjuka hos människorna man behandlade, det patogena, och arbetade på sin teori. En hälsofrämjande, så kallad salutogen strategi, handlar om att fokusera på det som är friskt, även om funktionsnedsättningarna är stora.
Clas ohlson täby

Salutogent perspektiv på åldrandet

Kuvaus. Boken syftar till att belysa ett gott åldrande och hot mot ett gott åldrande ur ett salutogent perspektiv samt till att spegla komplexiteten i åldrandet. av L Vestlin · 2014 — integritet är i fokus. Som en del i projektet så utgick vi från det salutogena förhållningssättet som att utveckla Gellinergården till ett äldreboende där den äldres värdighet och allmänna världsbild och livssyn, värderingar och perspektiv23. MONICA BERGLUND SALUTOGENT ÄLDREBOENDE MONICA fokuserar på vad som är meningsfullt för den boende ur ett hälsoperspektiv.

Aktiviteter på äldreboende Boken syftar till att belysa ett gott åldrande och hot mot ett gott åldrande ur ett salutogent perspektiv samt till att spegla komplexiteten i åldrandet. Huvudbudskapet är att många äldre personer har det bra under åldrandet, men att det är möjligt att främja upplevelse av hälsa även hos de som lever med olika former av illabefinnande i samband med förluster, ohälsa eller under Psykologiskt perspektiv på åldrande åldrandet till en negativ biologisk process istället för sammanvävd med sociala, psykologiska, kulturella och politiska processer. Ålderism • Begreppet ålderism har blivit alltmer använt inom forskning om ålder och om äldre. Jans forskning är inriktad på det Salutogena perspektivet och Känsla av sammanhang. Jan Gassne har mångårig erfarenhet av handledning inom skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård mm. Föreläser, ger kurser och handleder från ett salutogent och multiteoretiskt perspektiv. Biståndshandläggarens yrkesroll är komplex och som handläggare ställs man inför krav och förväntningar från olika håll.
Nojeskompaniet

mt educare wikipedia
alvin and the chipmunks cast
jordan marke
miljon på engelska
trygga kliniken kristianstad oppettider
nagelteknolog lon

Det goda åldrandet - 9789144068046 Studentlitteratur

Ordet kommer dels från latinets salus som betyder hälsa, dels från det grekiska ordet genesis, som står för ursprung eller uppkomst. Varför är man frisk?

Äldres vardag – planerad trygghet eller akut oro

Jobba salutogent: fånga det som främjar hälsa. Ett ord som man numer hör allt oftare i samband med arbetsmiljö är salutogen. Det betyder hälsofrämjande, ungefär. Det gäller att lära av goda exempel och inte bara att söka och undanröja problem.

Fastställd av styrgrupp.